DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

1

DR. PUSHPENDRA SINGH

2

DR. USHA

3

DR. RAJESH BHAKAR

4

DR. VIPIN SAINI

5

DR. VINOD SINGH

6

DR. KARABI SAHA

7

DR. SHWETA NEHRA

8

DR. DEVESH SAHARAN

9

MR. BHAGWANA RAM GODARA

10

MR. PAWAN KUMAR