DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1

DR. SUSHMA JAIN

2

DR. MRIDULA BHATNAGAR

3

DR. SURUCHI GUPTA

4

DR. NARENDAR BHOJAK

5

DR. SANGEETA SHARMA

6

DR. GOURAV CHAWLA

7

DR. ANIL GUPTA

8

DR. HEMENDRA SINGH BHANDARI

9

DR. JAI SHANKAR ACHARYA

10

DR. SATYA NARAYAN JATOLIA

11

DR. RAJA RAM

12

DR. UMA RATHORE

13

DR. ABHILASHA SONAL

14

DR. SUSHIL KUMAR YADAV

15

DR. SURESH KUMAR VERMA

16

MR. MADHUSUDAN SHARMA

17

MS. PRATIBHA PAYAL