DEPARTMENT OF PHYSICS

1

DR. RAVINDRA MANGAL

2

DR. GIREESH PAL SINGH

3

DR. MATRI DUTT SHARMA

4

DR.AJAY KUMAR NAGAR

5

DR. ARVIND SHARMA

6

DR. MONIKA KHETRAPAL

7

DR. RAKA YADAV

8

DR. ANAMI BHARGAVA

9

DR. SMITA SHARMA