IQAC(INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL)

Dr. Satish Kaushik : Chairman (Convener)

Dr. Shishir Sharma : Co-Ordinator  

Dr. Rakesh Harsh

Dr. Meera Srivastava

Dr. Devesh Khandelwal

Dr. Divya Joshi

Dr. Narendra Bhojak

Dr. H S Bhandari

Dr. Devesh Saharan

Dr. Sweta Nehra

Dr. Ravi Parihar

Dr. Suresh Kumar Verma